Mga Resources tungkol sa COVID19

Sa pagsuporta sa pamabansang  pagsisikap na mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, ang opisina ng SAJE ay kasalukuyang sarado hanggang may bagong abiso. Gayunpaman, maaari pa rin naming sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa mga karapatan ng mga tenants ang at makapagbigay ng pinaka huling balita hinggil sa COVID-19 at ng mga resources na maaring magamit sa ngayong mahirap na panahon.

Ang tumira sa isang mabuti, ligtas at abot-kayang bahay ay inyong karapatang pantao. Maaari kayong makahanap ng mga magagamit na impormasyon at importateng materyales para matulungan kayo sa pakikipaglaban at pagorganisa ng inyong mga karapatan dito. Akseso sa mga recording ng aming linguhang Tenant Action Clinic Q&A mula sa Facebook Live tuwing Miyercoles 11 am sa Ingles at 12:30 sa Espanyol. Tumawag sa aming mga horas ng Tenant Helpline mula 4 pm – 7 pm sa Martes at 10 am – 1 pm Huwebes, o sa mga oras ng opisina Lunes-Biyernes mula 10 am – 6 pm sa (213) 745-9961.

Mahigit sa 300 kakamping mga organisasyon sa buong county ang bumubuo sa koalisyong HealthyLA . Maraming oras ang aming nailaan sa pag-email, pagtawag at pagorganisa para sa mas matatag na proteksyon ng mga tenant. Ang aming mga pinagsamang mga pagsisikap ay nagbunga ng mga sumusunod na proteksyon paras LA County ang mga tentants ng LA City:

 1. Ang pagpahinto ng county sa pagpapalayas sa hindi pagbayad kaugnay sa COVID-19 ay pinalawak sa lahat ng mga lungsod ng Los Angeles county, na walang lokal na emerhensiyang proteksyon.
 2. Pinagbabawal ang mga landlord na sumingil ng interest at/o ng multa pag nahuli ang bayad.
 3. Pagtaas ng renta ay bawal para sa lahat ng mga unit na pangresidensya na sakop ng County o City Rent Stabilization Ordinances (rent control).
 4. Ang panahon ng muling pagbayad ng renta ay pinatagal pa ng 12 buwan.
 5. Kasama sa proteksyon ng pagapapalayas ang mga fault evictions, karagdagang tenant, hindi autorisadong mga alagang hayop at anumang abala kaugnay ng COVID-19
 6. Walang pagpapalayas na maaaring mangyari hanggang hindi tinatanggal ang emerhensiyang utos, ito ay may bisa simula ng March 4th.

Mga karagadagan resources at serbisyo para sa lahat ng mga residenteng walang dokumento 

www.saje.net/tenant-clinic

www.advancingjustice-la.org

www.kiwa.org

www.carecen-la.org

www.krcla.org

www.ccedla.org

Chirla.org

Relief Funds

Mahalaga ang Inyong Boses

Nanawagan kami sa aming binotong opisyal sa lahat ng antas na agad aksyonan sa ngalan ng interes ng lahat ng mga taga-California.

Kontakin si Governor Gavin Newsome.

Kontakin ang supervisor ng inyong lugar.

Kontaking ang iyong lokal na konsehal.

Iskrip sa Moratorium ng Pagpapatalsik sa Para sa Pagtawag Gobernador 

Ako po ay si [inyong pangalan] ako ay kabilang sa Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) ng Los Angeles. Tumatawag ako para makiusap Governor Newsom na agad implementahin ang pang-estadong proteksyon para sa mga nangungupahan.

 1. Magsalugar ng madaliang, pang-estadong paghinto para sa pagpapatalsik, pagtaas ng renta at foreclosures.
 2. Ang naitabing pondo ng estado dapat agad gamitin para sa pagtulong sa pagrenta at mortgage at ideklara ang agad ang pagtigil ng koleksyon ng renta at mortgage sa estado.
 3. Dapat gamitin ng gobernador lahat ng kapangyarihan sa pag regula ng mabawalan ang pagputol ng mga utility, multa at mga pagtaas ng mga presyo, pat na rin ang muling pagkabit ng serbisyo sa mga tirahan o negosyo sa estado. Kritikal na ng ating estado ay magpatuloy gumawa ng aksyon ngayong mayroong pandemikong global. Salamat po.

Iskrip para sa pagtawag sa Los Angeles City Council tungkol sa Proteksyong ng mga Tenant 

Halimbawa ng iskrip sa pagtwawag:

Komusta po, ako po si  [inyong pangalan]. Isa po akong botante sa iyong distrito tumatawag po ako dahil ako po ay nag-aalala na ng krisis ng kalusugan ay magiging pangmatagalan na pagpapatalsik at krisis ekonomiko, na magiiwan sa akin ng maraming utang, at malalagay sa panganib na mawalan ng tirahan. Nakikusap po ako sa inyo [pangalan ng konsehal] na suportahan ang mga hiling ng koalisyon ng HealthyLA. 1) ipasa ang kompletong pagpapahinto ng pagpapatalsik para manatili akong ligtas sa aking tahanan, 2) Suportahan ang permanenteng ordinansya ng anti harassment.

Kontaking ang inyong konsehal:

 • Gil Cedillo, CD 1 – (213) 473-7001; Gilbert.Cedillo@lacity.org
 • Paul Krekorian, CD 2 – (213) 473.7002; councilmember.krekorian@lacity.org
 • Bob Blumenfield, CD 3 – (213) 473-7003; councilmember.blumenfield@lacity.org
 • David Ryu, CD 4 – (213) 473-7004; david.ryu@lacity.org
 • Paul Koretz, CD 5 – (213) 473-7005; Paul.koretz@lacity.org
 • Nury Martinez, CD 6 – (213) 473-7006; councilmember.Martinez@lacity.org
 • Monica Rodriguez, CD 7 – (213) 473-7007; councilmember.rodriguez@lacity.org
 • Marqueece Harris-Dawson, CD 8 – (213) 473-7008; councilmember.harris-dawson@lacity.org
 • Curren Price, CD 9 – (213) 473-7009; councilmember.price@lacity.org
 • Herb Wesson, CD 10 -(213) 473-7010; councilmember.Wesson@lacity.org
 • Mike Bonin, CD 11 – (213) 473-7011; councilmember.bonin@lacity.org
 • John Lee, CD 12 – (213) 473-7012; Councilmember.Lee@lacity.org
 • Mitch O’Farrell, CD 13 – (213) 473-7013; councilmember.ofarrell@lacity.org
 • Jose Huizar, CD 14 – (213) 473-7014; councilmember.huizar@lacity.org
 • Joe Buscaino, CD 15 – (213) 473-7015; councilmember.buscaino@lacity.org